Ochrana osobných údajov


Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”) je Invira s.r.o., IČO 29446287, sídlom Paličkova 75/2, Ostrava 709 00 (ďalej len „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú info@invira.cz, tel: +420 773 030 533, e-mail: info@invira.cz
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 4. Správcom menovaný povereník pre ochranu osobných údajov je Ing. Radim Čech, Ph.D..


Ochrana osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (ďalej len „plnenie zmluvy”),
 2. oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ďalej len „oprávnený záujem”),
 3. Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby (ďalej len „súhlas“).


Účel spracovania osobných údajov

 1. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť, zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.


Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.


Čas uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:
 2. po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 3. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 4. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.


Ďalší príjemcovia osobných údajov

 1. Ďalšími príjemcami osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 2. zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 3. zaisťujúce marketingové služby.
 4. Správca (nemá/má) v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb/cloudových služieb.


Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR.
  • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR.
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu.
 2. Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná na uzavretie zmluvy.


Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.


Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15. 3. 2023.

Cookies

Tento e-shop a partneri potrebujú Váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby Vám okrem iného mohli ukazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na políčko „Súhlasím“.